IRC
Scritto da GeGGhY   
luned́ 08 gennaio 2007
  • TinoTino (Whiffle Founder & Services Root)
  • OaSis (Whiffle CoFounder & Services Root)
  • NL4 (Whiffle Coder & Services Root)
  • Sapphire (Whiffle Administrator & Services Administrator)
  • GeGGhY (Whiffle Coder & Services Administrator)
  • DaRkLaDy (Whiffle IRC Operator & Services Operator)